Mapa zasięgu sieci internetowej zwiń mapę

Jeżeli nie odnalazłeś swojej miejscowości na mapie, wpisz jej nazwę w polu w formularzu obok i wyślij do nas, a może już niebawem pojawimy się w Twojej miejscowości

jesteśmy już w:
zamów internet

nie odnalazłeś swojej miejscowości ?
skontaktuj się z nami

Oferty pracy

obecnie poszukujemy osób na stanowiska:

Technik informatyk

czytaj więcej »

Doradca klienta

czytaj więcej »

Serwisant sieci internetowej

czytaj więcej »

Administrator sieci

czytaj więcej »

RODO

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy stosujemy RODO?

Od 25.05.2018 r.

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Czy należy się skontaktować z Klikom.net ?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z załączonym dokumentem


KLUCZOWE ZASADY RODO

Jako Klikom.net w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy , w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);
 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami;
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.
  • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  • przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”);
  • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny);
  • lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”);
 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 5. marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
 8. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).
We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych wymaganych . Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy. W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług, urządzeń (jak np. dekoder) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo dodatkowo np. upoważnić nas do weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurze informacji gospodarczej, zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.
Państwa dane przekazujemy:
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  • naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;
  • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  • podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
  • podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
  • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
  • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
  • przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;
  • przy zawieraniu umowy: Związkowi Banków Polskich – w celu sprawdzenia, czy Państwa dokument tożsamości nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
  • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  • w przypadku zgody na umieszczenie Państwa danych w spisie abonentów: innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym mającym siedzibę w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby umieścili dane w spisie abonentów i korzystali z nich w usłudze informacji o numerach telefonicznych na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • w przypadku gdy zamówią Państwo za naszym pośrednictwem usługę telewizji – dane o tym, czy są Państwo stroną umowy z nami uprawniającej do skorzystania z w/w usługi, o rodzaju świadczonej Państwu przez nas usługi oraz używanego dekodera przekażemy do Dostawcy który jest odpowiedzialny za realizację usługi w państwa lokalizacji;
  • to samo co punkcie powyżej, tyczy się również usług telefonicznych realizowanych w technologii VoIP, państwa dane przekażemy do Dostawcy odpowiedzialnego za realizację usługi w państwa lokalizacji
Jeśli korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub zakończeniu sieci, z którego wykonują Państwo połączenia) do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się Państwo łączą, w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów.
 1. Jeśli zamówią Państwo usługi firm pośredniczących w świadczonych przez nas usługach i nie opłacą należności za te usługi w terminie, uzyskamy od tych firm prawo do dochodzenia zaległych należności we własnym imieniu. Dane będziemy wykorzystywać w celu dochodzenia zapłaty należności (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez okres, po którym przedawnią się roszczenia.
 2. Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo.
Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w następujących sytuacjach:
 • w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. krótkich połączeń wykonywanych z dużą częstotliwością z tego samego numeru) za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy numery wywołujące taki ruch. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć;
 • w przypadku gdy zalegają nam Państwo z zapłatą, możemy automatycznie podjąć decyzję o ograniczeniu lub o uniemożliwieniu korzystania przez Państwa z naszych usług telekomunikacyjnych. Na tę decyzję nie będzie miała wpływu dotychczasowa historia płatnicza.
W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o instalacji urządzenia). Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:
 • wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji;
 • zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozliczeń z innymi operatorami;
 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 • przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby);
 • marketingu bezpośredniego (prawnie uzasadniony interes administratora).
Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo:
 • z połączeń głosowych, w tym o liczbie połączeń i wiadomości wychodzących, przychodzących, o ich typie (np. krajowe, międzynarodowe, w roamingu), o czasie trwania połączeń i o numerach, z którymi się Państwo komunikowali;
 • z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywnościach na tych stronach, o rodzaju używanej technologii (FFTH, WiFI) czy urządzenia końcowego (adres MAC urządzenia wyświetlającego daną stronę, łączącego się z daną usługą w sieci internet).
Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa. W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług oraz – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych Klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci. Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z miejsca instalacji) przetwarzamy w celu:
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług
Dane o Państwa lokalizacji będziemy przetwarzać również, gdy wykonają Państwo połączenie z numerem alarmowym. Dane te przekażemy Prezesowi UKE, prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy. Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem. Dane z dekoderów dotyczące działania naszego dekodera i jego funkcjonalności czy też tego, jakie treści Państwo na nim oglądali (i w jakiej jakości), pozyskujemy, żeby sprawdzać techniczną jakość naszych usług i móc rozpatrywać reklamacje. Dane te po ich pełnej anonimizacji możemy wykorzystać do analiz dotyczących działania sieci i atrakcyjności oferty. Za Państwa zgodą możemy wykorzystać te dane także w innych celach.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
 • sprostowanie (poprawienie) danych;
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w biurze Kliniki Komputera lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.klikom.net w stopce). Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
 • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
 • lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe: Klikom.net , ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Klikom.net : iod@klikom.net , 41 333 6 333

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie www.klikom.net/Rodo

 
Klikom.net
Klikom.net    Klikom.net